[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


: .
:  
:
:  


RKF 1627733
UKU.000265/06
CAC
.


1142509
.


0013310
.


.

1355769
-
, -1
1190520

1060560

UA.UKU.003352/05
.

1142509
.


0013310
.


.

.
CAC, CACIBx3, R.CAC, R.CACIBx4, JWW-01, JCH UA, CH UA
- -
.
"-"
CH UA, BLR
CACIB, 2 R.CACIB, 10CAC
-
UA.UKU.001359/00
.
 
:
-
:


:
03.01.2008
:
 
:
 
:
.,
E-mail:  
www:  

Owner: M.Smirnova
Kennel:  
Adress: Ukraine
Telephone:  

 

BERENDEY NEDVED SEVERNIY
RKF 1627733
UKU.000265/06
ow.Ovsyuk
AHTAR
1142509
ow.Ovsyannikov
ALAR
white
0013310
ow.Berchanskiy
AHTANA
white
ow.Garaev
BERENDEY KIRIDA
1355769
ow.Makarova
VIT-BIR ELDASH
CH RU, -1
1190520
BERENDEY YALCHEN
1060560
ow.Makarova
PEKENCH BAYAZ BURI
UA.UKU.003352/05
ow.Ovsyk
AHTAR
1142509
ow.Ovsyannikov
ALAR
white
0013310
ow.Berchanskiy
AHTANA
white
ow.Garaev
ZUMMURAD BAYAZ BURI
ow.Ovsyk
CAC, CACIBx3, R.CAC, R.CACIBx4, JWW-01, JCH UA, CH UA
NADIR-SHAH RADA-KIT
ow.Malaydah
CH UA, BLR
CACIB, 2 R.CACIB, 10CAC
TAYMAS KAZAH-IT
UA.UKU.001359/00
ow.Ovsyk
 
Nickname:
EVAR-GAY BAYAZ BURI
Brothers and sisters:
Etyshmaek Bayaz Buri
Er Batyr Bayaz Buri
Date of birth:
January 03, 2008
Pedigree N:
 
Breed:
 
Breeder:
O.Ovsyuk, Sevastopol

 

[close]
 
.