[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:  
:  
:
:  

125629

1253627
UKU R 000365/02
. .

0020667
UKU.R.00061/00

.


1169516
.

0017533
,
. .

.
.
-
.
.

1169803

0019967


0003566
.

.

. 0018453
 
 
 
:
:
 
:
1738648
:


:
 
:
, -1, -1
E-mail:  
www:  

Owner:  
Kennel:  
Adress: Russia
Telephone:  

 

TOHMED IZ ALEKSANDROVSKOY SLOBODY
125629
MURAT
1253627
UKU R 000365/02
. .
SEN BAY
0020667
red
UKU.R.00061/00 ow.Uzbek

1169516
white
ow.Morozov
KARA KELE AYSHA
0017533
,
. .
ABAS
ow.Melnichenko
white spot
white
AY-PERI
ow.Gorohova
white-red
ODOR MORTIS BALTIS
1169803
LUKMAN IZ KLOVI
0019967
AZIS OLMA KLOVI
tiger-white
0003566
ow.Ovsiannikova
ZHAMILYA MILEN
ow.Korneeva
BIYA
. 0018453
 
 
 
Nickname:
ODOR MORTIS INGUR
Date of birth:
 
Pedigree N:
1738648
Breed:
Blesk Urala Farap Shamad Dlya Eshkh
Yangurcha
Breeder:
 
Titles:
CH RU, -1, -1

 

[close]
.