-2006
18-19 2006
.
.. ()
.. ()
 
 

 
   
-1

22.10.05 ..
. -
.
. ..
-2

21.11.05 ..
.
.
. ..
   
 
-1

10.11.04 ..
.
.
. ..
-2

21.12.04 ..
.
.
. ..

-
19.06.05 ..
. IMAD-BATYR-KAZAH-IT
. LAMA
. ..


08.01.05 ..
. ----
.
. ..
   
 
   
-1, , , , BIG, BIS
SRLON SAKCHI KAZAH-IT
12.11.04 ..
. NADIR- SHAH RADA-KIT
. AK-BELEK
. ..
-2, R.
- -
14.02.99 ..
.
. - -
. .
   
 
   
-1,

22.10.05 ..
. -
.
. ..

 

 
 
   
-1
-
01.11.04 ..
. --
. -
. ..
   
-2

30.10.04 ..
. -
.
. ..
-3
-
19.06.05 ..
. IMAD-BATYR KAZAH-IT
.
. ..
 
   
 
   
-1, ,
ALADZHA VARVARY SKIFII
10.11.04 ..
. BETTER
.
. ..
 
-2, R.CAC

23.11.04 ..
.
. -
. ..
 
-3

01.01.03 ..
.
. '
. ..